Documents Centre

– Documentació alumnes

Autorització per a l’eixida del centre

Justificació de faltes d’assistència

Justificació de lesió temporal i no realitzar la classe pràctica d’Educació Física

– Documentació professorat

 Instruccions per a trametre la baixa mèdic

Sol·licitud de llicència per baixa mèdica IT

Sol·licitud reconeixement complement retributiu 100% per baixa mèdica  (comprobeu els requisits)

Comunicació previa d’absència

Sol·licitud de permís   (enllaç a la pàgina web de la Direcció General de Personal)

– Professorat interí

El professorat interi destinat al centre a l’inici del curs i el destinat  per a cobrir vacants per baixa mèdica o altres situacions, haurà de presentar la documentació que s’indica a continuació per a ser donats d’alta en nòmines.

Documentació alta en nòmina.

Enllaç a la pàgina web de la Conselleria d’Educació  on podeu trobar els models dels documents.

Per a aconseguir el Certificat negatiu del Registre Central D.S., cal anar a la Delegació de Justícia.

Podeu aconseguir el NUSS telemàticament a la web de la T.G. de la Seguretat Social.

– Documentació del centre

Carta de convivència (castellà – valencià)

Pla de convivència (castellà)

Criteris de promoció i repetició de curs en ESO i criteris per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (castellà – valencià)

Reglament de règim interior (castellà)