Secretaria Virtual

SOL·LICITUD TELEMÀTICA D’EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS DE MATRÍCULA I ACADÉMICS 

1.- Punxar en l’enllaç del certificat que es vol sol·licitar, heu d’emplenar totes les dades que es demanen de l’alumne/a i fer clic en el botó “enviar” que hi ha al final del formulari de sol·licitud.

– Sol·licitud de certificat de matricula. Només per a l’alumnat de l’Institut (clic ací).

– Sol·licitud de certificat amb contingut acadèmic: qualificacions, títols,…. Alumnat de l’Institut i dels centres privats adscrits (clic ací).

2.- Si el certificat és de batxillerat i de contingut acadèmic, heu d’abonar una taxa administrativa. Cliqueu en l’enllaç de la taxa que té més a baix, seguiu les instruccions que s’indiquen, completeu les dades de l’alumne, imprimiu i porteu al banc l’imprès obtingut per a ingressar el seu import.

Per arreplegar el certificat, cal presentar la taxa abonada i el justificant de família nombrosa o discapacitat, si es el cas,  en la Secretaria de l’Institut.

– Taxa a pagar : 2,10 € (i seguiu la següent seqüència en l’enllaç)

  1. Òrgan gestor:   Instituts de València
  2. Taxa:    marque l’opció “certificacions acadèmiques i certificats a efectes de trasllats” i punxe en “continuar” 
  3. Indique el tipus de matricula,  i punxe en “continuar”
  4. Emplene i imprimisca el model 046

Perquè l’imprès de la taxa siga vàlid, ha de contenir un codi de barres.  Si aquest codi no apareix, pot ser que no tinga instal·lada el tipus de lletra “BARCODE ” en l’ordinador que està utilitzant per a imprimir-la. Haurà d’afegir aquest tipus de lletra a l’apartat “fonts” de seu sistema operatiu.

3.- El certificat es pot retirar de la Secretaria de l’Institut a partir del 3r dia desprès d’haver-ho sol·licitat.


MUTUALITAT DEL SEGUR ESCOLAR

La Mutualitat del Segur Escolar és una entitat creada en 1953 per a atendre una sèrie de contingències familiars i sanitàries que puguen afectar els estudiants de Centres Universitaris i d’Ensenyaments Mitjans. Els estudis compresos en el seu àmbit d’aplicació que s’imparteixen en aquest Institut són:

      – 3r i 4t ESO
      – 1r i 2n BATXILLERAT

Si l’estudiant treballa per compte propi o aliè i per això és titular d’assistència sanitària, no podrà acollir-se als beneficis del Segur Escolar en matèria de prestacions sanitàries i haurà de fer ús exclusiu de la seua cartilla.

El Segur Escolar cobreix els accidents que puguen patir els estudiants de 3r i 4t ESO i Batxillerat i que estiguen produïts durant la realització d’activitats relacionades exclusivament amb la seua condició d’estudiant. En aqueixos casos s’avisa al centre mèdic col•laborador perquè atenga a l’estudiant i es tramita una sol•licitud de prestacions davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) a la qual cal adjuntar una sèrie de documents: DNI de l’alumne, DNI del pare o mare i còpia del llibre de familia complet.  

Prestacions i informació del Segur Escolar


 CERTIFICAT D’HAVER SUPERAT EL NIVELL BÀSIC D’IDIOMES  A2

Normativa: Ordre 20/2011  de 24 d’octubre de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació

Els alumnes que desitgen sol·licitar l’expedició del certificat d’haver superat el Nivell Bàsic A2 d’idiomes, hauran de presentar en la Secretaria del centre en el qual han realitzat les proves, la sol·licitud que s’indica més a baix, el justificant de pagament de la taxa corresponent i el document que justifique la taxa pagada quan no siga del tipus ordinari (llibre família nombrosa…….)

– sol·licitud

– taxa  (i seguiu la següent seqüència)

 1. Òrgan gestor:   Instituts de València
 2. Taxa:    marque l’opció “Certificat (o petició duplicat) Superació del Nivell A2 (Marc Comú Europeu)” i punxe en “continuar” 
 3. Indique el tipus de matricula,  i punxe en “continuar”
 4. Emplene i imprimisca el model 046

Perquè l’imprès de la taxa siga vàlid, ha de contenir un codi de barres.  Si aquest codi no apareix, pot ser que no tinga instal·lada el tipus de lletra “BARCODE ” en l’ordinador que està utilitzant per a imprimir-la. Haurà d’afegir aquest tipus de lletra a l’apartat “fonts” de seu sistema operatiu.

El certificat s’arreplegarà en la Secretaria del centre en la qual s’haja presentat la sol·licitud.


 

67total visits,1visits today

Contador de Visitas
40224total sites visits.