Secretaria Virtual

SOL·LICITUD TELEMÀTICA D’EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS DE MATRÍCULA I ACADÉMICS 

1.- Punxar en l’enllaç del certificat que es vol sol·licitar, heu d’emplenar totes les dades de l’alumne que es demanen i fer clic en el botó “enviar” que hi ha al final del formulari de sol·licitud.

– Sol·licitud de certificat de matricula. Només per a alumnes de l’Institut (clic ací).

– Sol·licitud de certificat amb contingut acadèmic: qualificacions, títols,….  (clic ací).

2.- Si el certificat és de batxillerat i de contingut acadèmic, heu d’abonar una taxa administrativa. Cliqueu en l’enllaç de la taxa que té més a baix, seguiu les instruccions que s’indiquen, completeu les dades de l’alumne, imprimiu i porteu al banc l’imprès obtingut per a ingressar el seu import.

Per arreplegar el certificat, cal presentar la taxa abonada i el justificant de família nombrosa o discapacitat, si es el cas,  en la Secretaria de l’Institut.

– Taxa a pagar :  i seguiu la següent seqüència:

  1. Òrgan gestor:   Instituts de València
  2. Taxa:    marque l’opció “certificacions acadèmiques i certificats a efectes de trasllats” i punxe en “continuar” 
  3. Indique el tipus de matricula.   I punxe en “continuar”
  4. Emplene i imprimisca el model 046

Perquè l’imprès de la taxa siga vàlid, ha de contenir un codi de barres.  Si aquest codi no apareix, pot ser que no tinga instal·lada el tipus de lletra “BARCODE ” en l’ordinador que està utilitzant per a imprimir-la. Haurà d’afegir aquest tipus de lletra a l’apartat “fonts” de seu sistema operatiu.

3.- El certificat es pot retirar de la Secretaria de l’Institut a partir del 3r dia desprès d’haver-ho sol·licitat.


 ASSIGNACIÓ NÚMERO DE SEGURETAT SOCIAL

Els alumnes que s’incorporen a 3r ESO han de sol·licitar l’assignació d’un número de seguretat social NUSS.  Aquests alumnes i els de cursos superiors que no tingen el NUSS poden sol·licitar-ho emplenant l’imprès TA-1 en el següent enllaç:

MODEL TA-1 .

Procediment:

 alumnes que inicien per primera vegada 3r de ESO:     emplenar l’imprès i presentar-ho juntament amb còpia del DNI actualitzat en la Secretaria de l’Institut en el moment de la matrícula.  Quan l’Institut reba el document amb el NUSS, li’l lliurarà a l’alumne.

– la resta d’alumnes:    emplenar l’imprès i presentar-ho juntament amb còpia del DNI/NIE actualitzat en

Tresoreria General de la Seguretat Social
Avinguda General Aviles, 27
València.

Quan tinguen assignat el NUSS, han de comunicar-ho en la Secretaria de l’Institut aportant còpia del document.

El Segur Escolar cobreix els accidents que puguen patir els estudiants de 3r i 4t ESO i Batxillerat i que estiguen produïts durant la realització d’activitats relacionades exclusivament amb la seua condició d’estudiant. En aqueixos casos s’avisa al centre mèdic col•laborador perquè atenga a l’estudiant i es tramita una sol•licitud de prestacions davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) a la qual cal adjuntar una sèrie de documents, entre ells una còpia del NUSS. Si l’estudiant no té NUSS, el servei mèdic que l’atenga podria reclamar-li les despeses de l’atenció ja que l’INSS no acceptaria la tramitació de l’expedient. Per a evitar aquestes situacions, quan l’estudiant no dispose de NUSS, es comunicarà als pares que el seu fill/a ha patit un contratemps perquè passe a arreplegar-lo i el trasllade al seu centre de salut.

Prestacions i informació del Segur Escolar


 CERTIFICAT D’HAVER SUPERAT EL NIVELL BÀSIC D’IDIOMES  A2

Normativa: Ordre 20/2011  de 24 d’octubre de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació

Els alumnes que desitgen sol·licitar l’expedició del certificat d’haver superat el Nivell Bàsic A2 d’idiomes, hauran de presentar en la Secretaria del centre en el qual han realitzat les proves, la sol·licitud que s’indica més a baix, el justificant de pagament de la taxa corresponent i el document que justifique la taxa pagada quan no siga del tipus ordinari (llibre família nombrosa…….)

– sol·licitud

– taxa  (seguiu la següent seqüència)

 1. Òrgan gestor:   Instituts de València
 2. Taxa:    marque l’opció “Certificat (o petició duplicat) Superació del Nivell A2 (Marc Comú Europeu)” i punxe en “continuar” 
 3. Indique el tipus de matricula.   I punxe en “continuar”
 4. Emplene i imprimisca el model 046

Perquè l’imprès de la taxa siga vàlid, ha de contenir un codi de barres.  Si aquest codi no apareix, pot ser que no tinga instal·lada el tipus de lletra “BARCODE ” en l’ordinador que està utilitzant per a imprimir-la. Haurà d’afegir aquest tipus de lletra a l’apartat “fonts” de seu sistema operatiu.

El certificat s’arreplegarà en la Secretaria del centre en la qual s’haja presentat la sol·licitud.