NORMATIVA

ESO I BATXILLERAT

LLEIS ESTATALS D’EDUCACIÓ

*  LLEI ORGÀNICA 2/2006 de 3 de maig, d’Educació (LOE)
*  LLEI ORGÀNICA 8/2013 de 9 de desembre per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE). Modifica la LO 2/2006
 REIAL DECRET 1631/2006  de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les ensenyances mínimes corresponents a l’Educació Secundària Obligatòria
REIAL DECRET 1105/2014  de 26 de desembre (BOE de 3 de gener de 2015), pel qual s’extableix el currículum bàsic  de l’Educació Secundaria Obligatòria i del Batxillerat
ORDRE ECD/65/2015 ,  de 21 de  gener (BOE de 29 de gener de 2015) por la qual es descriuen les relacions entre les competéncies, els continguts i els criteris d’avaluació de l’educació primaria, l’educació secundaria obligatòria i el batxillerat
REIAL DECRET  310/2016  de 29 de juliol , que regula les avaluacions finals d’Educació Secundària i Obligatòria y de Batxillerat.
REIAL DECRET LLEI 5-2016  de 9 de desembre, de mesures urgents per a l’ampliació del calendari d’implantació de la Llei Orgànica  8/2013

LLEIS DE LA GENERALITAT VALENCIANA EN L’ÀMBIT EDUCATIU

LLEI 4/1983 de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià (LUEV)
LLEI 8/2008 de 20 de juny, dels Drets de Salut de Xiquets i Adolescents
LLEI 12/2008 de 3 de juliol de 2008, de Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana
LLEI 15/2010 de 3 de desembre, de la Generalitat d’Autoritat del Professorat
DECRET 87/2015  de 5 de juny, del Consell, pel qual establix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana
DECRET 136/2015  de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifiquen el Decret 10/2014 de 4 de juliol (curriculum Primaria) i el Decret 87/2015 de 5 de juny, (curriculum ESO i Bat)

ORGANITZACIÓ IES

*  DECRET 234/1997  de 2 de setembre,  del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional (ROF) dels instituts d’educació secundària.

ORDENACIÓ ACADÉMICA I ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT

DECRET 183/2013 de 5 de desembre, del Consell, d’adequació de nomativa pel que fa a la realització de proves i sessions d’avaluació extraordinàries.
RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2013 , de les direccions generals d’Innovació, Ordenació i Política Lingüística, i de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual s’establixen les dates de les proves i avaluacións extraordinàries en Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, ensenyances artìstiques professionals i ensenyances esportives, durant el curs 2013-2014
DECRET 59/2016  de 13 de maig, del Consell, que fixa el nombre màxim d’alumnat i la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris  .
RESOLUCIÓ  d’1 de juny de 2017 ,  de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es fixa el CALENDARI ESCOLAR del curs acadèmic 2017-2018
RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2017 , de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigacio, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i funcionament dels centres que imparteixen educació secundària obligatòria i batxillerat durant el curs 2017-2018 . 

E.S.O.

CURRÍCULUM

DECRET 87/2015  de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum (LOMCE) i desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana
DECRET 136/2015  de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifiquen el Decret 10/2014 de 4 de juliol (curriculum Primaria) i el Decret 87/2015 de 5 de juny, (curriculum ESO i Bat)

 AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

ORDRE de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la convocatòria anual i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a conseguir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria pels alumnes i les alumnes que no l’hagen obtingut en finalitzar l’etapa.
ORDRE 58/2010 de 2 de juny , de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la menció honorífica i la convocatòria dels premis extraordinaris al rendiment acadèmic d’Educació Secundaria Obligatòria de la Comunitat Valenciana a partir del curs 2009-2010.
ORDRE 60/2010 de 5 de juny, de la Conselleria d’Educació que modifica l’Orde de 19 de novembre de 2009 que regula la convocatòria i el procediment per a la realització de la prova extraordinària per a conseguir el títol de Graduat en ESO.
ORDRE 38/2017 de 4 d’octubre , de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l’Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana.

BATXILLERAT

CURRÍCULUM

*  DECRET 87/2015  de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum (LOMCE) i desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana
DECRET 136/2015  de 4 de setembre, del Consell, pel qual es modifiquen el Decret 10/2014 de 4 de juliol (curriculum Primaria) i el Decret 87/2015 de 5 de juny, (curriculum ESO i Bat)

AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I ORGANITZACIÓ

ORDRE 1/2012 , de 4 de gener, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula la prova per a persones majors de vint anys per a l’obtenció directa del títol de Batxillerat a la Comunitat Valenciana
* ORDRE 38/2017 de 4 d’octubre , de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula l’avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l’Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana.

CONVALIDACIÓ I EXEMPCIÓ DE MATÉRIES

*REIAL DECRET 242/2009  de 27 de febrer, (Ministeri Educació) pel qual s’estableixen convalidacions entre els ensenyaments professionals de Música i de Dansa i l’Educació secundària obligatòria i el Batxillerat, així com els efectes que sobre la matèria d’Educació física han de tenir la condició d’esportista d’alt nivell o alt rendiment i els ensenyaments professionals de Dansa
*ORDRE 71/2010, de 15 de juliol, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per part de l’alumnat que cursa simultàniament  esenyances professionals de música i de dansa, o bé que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit a la Comunitat Valenciana
*ORDRE 27/2011, de 5 de maig de 2011, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica parcialmente l’Orde de 19 de juny de 2009 de la Conselleria d’Educació que regula l’organització i el funcionament del Batxillerat, i l’Orde 71/2010 de 15 de juliol, de la Conselleria d’Educació, que regula el procediment per a sol·licitar la convalidación i exempció de matèries en ESo i Batxillerat
*Resolució de 15 de juliol  de 2016 del director general de Política Educativa, per la qual es dicten instruccions adaptades als cursos d’implantació de la LO 8/2013 per a la convalidació i exempció de materies en l’ESO i Batxillerat per part d’alumnat que cursa simultàniament Ensenyances Professionals de Música i de Dansa, o gé acredita la condició d’esportista d’alt nivel, d’alt rendiment o d’elit

RECLAMACIÓ QUALIFICACIONS

*ORDRE 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula el dret de l’alumnat a l’objetivitat en l’avaluació, i s’establix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d’obtenció del títol acadèmic que corresponga

PROGRAMACIONS

*ORDRE 45/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’estrucura de les programacions didàctiques en l’ensenyament bàsic (ESO).
*Guió programacions didàctiques per al batxillerat i de la documentació per a la pàgina web.

CONVIVÈNCIA

*DECRET 39/2008 de 4 d’abril del Consell, sobre la convivència en lels centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i  personal d’administració i serveis.

PROFESSORAT

*DECRET 7/2008 de 25 de gener del Consell  pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent no universitari depenent de la Conselleria d’Educació.
*ORDRE 17/2013, de 15 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana
*DECRET 96/2014, de 13 de juny   del Consell, pel qual es determinen les condicions del règim d’absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions

NORMES GENERALS

*ORDRE 19/2013 de 3 de desembre , de la Conselleria d’Hisenda i Administracio Pública, per la qual s’establixen les normes sobre l’ús de mitjans tecnològics en l’Administració de la Generalitat

ENLLAÇ A LA PÀGINA WEB D’INFORMACIÓ JURÍDICA DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA