NORMATIVA

ESO I BATXILLERAT

(última actualització: 1 de març de 2019)

LLEIS ESTATALS D’EDUCACIÓ

Llei Orgánica d’Educació LOE:  LLEI ORGÀNICA 2/2006 de 3 de maig.
Llei Orgánica per a la Millora de la Qualitat Educativa LOMQE (modifica la LO 2/2006): LLEI ORGÀNICA 8/2013 de 9 de desembre.
Currículum bàsic de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat : REIAL DECRET 1105/2014 de 26 de desembre.
– Relació entre les competéncies, els continguts i els criteris d’avaluació de l’educació primaria, l’educació secundària obligatòria i el batxillerat: ORDRE ECD/65/2015 de 21 de gener.
Avaluacions finals d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat: REIAL DECRET  310/2016 de 26 de julio.
– Ampliació calendari d’implantació de la Llei Orgànica 8/2013:  REIAL DECRET LLEI 5/2016  de 9 de desembre
– Regulació de les condicions per a l’obtenció dels títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat: REIAL DECRET 562/2017 de 2 de juny.
– Característiques generals de les proves de l’avaluació final d’Educació Primària: REIAL DECRET 1058/2015 de 20 de novembre.
– Regulació de les avaluacións finals de Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat: REIAL DECRET 310/2016 de 29 de juliol.
Especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari: REIAL DECRET 1834/2008 de 8 de novembre
– Desenvolupament de disposicions relatives a especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari: REIAL DECRET 665/2015 de 17 de juliol.
Esportistes d’alt nivell i alt rendiment: REIAL DECRET 971/2007 de 13 de juliol.
Convalidacions i exempcions en l’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat amb les EP de Música o Dansa i esportistes d’alt nivell  alt rendiment: REIAL DECRET 242/2009 de 27 de febrer.

LEGISLACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA EN L’ÀMBIT EDUCATIU

Ús i ensenyament del valencià (LUEV): LLEI 4/1983 de 23 de novembre.
Drets de salut de xiquets i adolescentsLLEI 8/2008 de 20 de juny.
Autoritat del ProfessoratLLEI 15/2010 de 3 de desembre.
Drets i garanties de la infància i la adolescència: LLEI 26/2018 de 21 de desembre.
Plurilingüisme en l’ensenyança no universitaria: DECRET 127/2012 de 3 d’agost.

ORGANITZACIÓ IES

– Reglament orgànic i funcional dels instituts d’educació secundària (ROF):   DECRET 234/1997 de 2 de setembre.

ORDENACIÓ ACADÉMICA I ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT DOCENT

Organització i funcionament del Batxillerat diürn, nocturn i a distancia en la Comunitat Valenciana: ORDRE de 19 de juny de 2009 i Correcció
Proves i sessions d’avaluació extraordinàriesDECRET 183/2013 de 5 de desembre.
– Dates de les proves i avaluacions extraordinàries en Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat: RESOLUCIÓ de 12 de desembre de 2013.
Nombre màxim d’alumnat i jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris: DECRET 59/2016 de 13 de maig.
Nombre màxim d’alumnat i jornada lectiva (modifica el Decret 59/2016): DECRET 89/2017 de 7 de juliol.
Calendari Escolar del curs 2017-2018: RESOLUCIÓ  d’1 de juny de 2017.
Calendari Escolar del curs 2018-2019: RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2018.
Organització i funcionament dels centres que imparteixen ESO i Batxillerat curs 2017-2018: RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2017.
Organització i funcionament dels centres que imparteixen ESO i Batillerat curs 2018-2019: RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2018.

CURRÍCULUM EDUCACIÒ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT

Currículum i ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana: DECRET 87/2015 de 5 de juny.
– Currículum i ordenació de l’ESO i Batxillerat (mod Decret 87/2015): DECRET 51/2018 de 27 d’abril.
Currículum i ordenació de l’ESO i Batxillerat (mod Decret 87/2015): DECRET 136/2015 de 4 de setembre.

AVALUACIÓ I PROMOCIÓ

Avaluació en Educació Secundària Obligatòria, en Batxillerat i en els ensenyaments de l’Educació de les Persones Adultes a la Comunitat Valenciana:  ORDRE 38/2017 de 4 d’octubre.

ESO: Procediment i regulació de la convocatòria per a la realització de la prova extraordinària per a aconseguir el títol de Graduat en ESO pels alumnes que no l’hagen obtingut en finalitzar l’etapa: ORDRE de 19 de novembre de 2009.
ESO: Menció Honorífica i Premi Extraordinàri en Educació Secundària ObligatòriaORDRE 58/2010 de 2 de juny.
ESO: Procediment i regulació de la convocatòria per a la realització de la prova extraordinària per a aconseguir el títol de Graduat en ESO (modificació de l’ordre de 19-11-2009): ORDRE 60/2010 de 5 de juny.

BATXILLERAT: Regulació de la prova perquè les persones majors de 20 anys puguen obtindre directamente el títol de Batxillerat a la Comunitat Valenciana: ORDRE 6/2018 de 4 d’abril.
BATXILLERAT: Convocatoria del curs 2018-2019 per a la inscripció i gestió de la prova perquè les majors de 20 anys puguen obtindre directamente el títol de Batxillerat: RESOLUCIÓ  d’11 de desembre de 2018.

ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS.   ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS DE COMPENSACIÓ EDUCATIVA

– Regulació de l’atenció a l’alumnat amb necessitats eductives especials escolaritzat en centres que impartixen educació secundària: ORDRE de 14 de març de 2005
– Establix el model d’informe psicopedagògic i el procediment de formalització: ORDRE de 15 de maig de 2006
– Condicions i procediment per a flexibilitzar, excepcionalment, la duració del periode d’escolarització obligatòria dels alumnes que tenen necessitats educatives especials derivades condicions personals de sobredotació intel·lectual: ORDRE de 14 de juliol de 1999
– Establix el procediment d’elaboració del dictamen per a l’escolarització del alumnes amb necessitats educatives especials: ORDRE de 11 de novembre de 1994
– Regulació de l’atenció a l’alumnat amb necessitats de compensació educativaORDRE de 4 de juliol de 2001

CONVALIDACIÓ I EXEMPCIÓ DE MATÉRIES

Procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat per l’alumnat que cursa simultàniament  EP de música o de dansa, o bé que acredita la condició d’esportista d’alt nivell, d’alt rendiment o d’elit: ORDRE 71/2010, de 15 de juliol.
Procediment per a sol·licitar la convalidació i exempció de matèries en ESO i Batxillerat (modificació de l’ordre 71/2010): ORDRE 27/2011 de 5 de maig de 2011.
Convalidació i exempció de matèries. Instrucciones adaptades al cursos regulats per la LO 8/2013:  RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2016.

RECLAMACIÓ QUALIFICACIONS

– Procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d’obtenció del títol acadèmic que corresponga: ORDRE 32/2011, de 20 de desembre,

PROGRAMACIONS

– Estructura de les programacions didàctiques en l’ensenyament bàsic:  ORDRE 45/2011, de 8 de juny
– Guió programacions didàctiques per al batxillerat i de la documentació per a la pàgina web.

CONVIVÈNCIA

Convivència en els centres docents, drets i deures de l’alumnat, pares, mares o tutors, professorat i personal d’administració i serveis: DECRET 39/2008 de 4 d’abril.

PROFESSORAT

Permisos i llicències del personal docent no universitari depenent de la Conselleria d’Educació:  DECRET 7/2008 de 25 de gener.
Titulacions administratives que faculten per a l’ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries en la Comunitat Valenciana: ORDRE 17/2013, de 15 d’abril.
Règim d’absències al treball per malaltia o accident que no donen lloc a deducció de retribucions: DECRET 96/2014, de 13 de juny.

ALTRES NORMES

Ús de mitjans tecnològics en l’Administració de la Generalitat: ORDRE 19/2013 de 3 de desembre.
– Instruccions per al compliment de la normativa de protecció de dades en el centres educatius públics: RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2018.
Igualtat de les persones LGTBI: LLEI 23/2018 de 29 de novembre. (Capítol 3: Mesures en l’àmbit de l’educació)
– Instruccions i orientacions per a actuar en l’acollida d’alumnat nouvingut: RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2018
Principis d’equitat i d’inclusió en el sistema educatiu valencià: DECRET 104/2018 de 27 de juliol
– Instruccions per als supòsits de no-convivència dels progenitors: RESOLUCIÓ de 14 de febrer de 2019
– Instruccions i orientacions d’atenció sanitària especifica en centres educatius en horari escolar, l’atenció a la urgència, l’administració de medicamentes i l’existència de farmacioles en centres escolars: RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2018
Transició des de l’etapa de Primària a l’Educació Secundària Obligatòria: ORDRE 46/2011 de 8 de Juny

 

ENLLAÇ AL GESTOR EDUCATIU DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

Contador de Visitas
40210total sites visits.